Fel rhiant, gwarcheidwad neu rywun â chyfrifoldebau gofalu, byddwch yn ffynhonnell ddibynadwy a defnyddiol o wybodaeth a chyngor i'ch plentyn. Mae penderfynu mynd i'r brifysgol yn gam mawr yn eu siwrnai tuag at annibyniaeth ac er bod hyn yn gyfnod cyffrous rydym hefyd yn deall ei fod yn gallu bod yn heriol.

Mae'r wybodaeth ganlynol yn mynd i'ch helpu i ddeall y broses fel eich bod yn gallu blaengynllunio a chefnogi'ch plentyn i wneud y penderfyniad cywir.

Llenwch一 ffurflen cadw mewn cysylltiad i dderbyn awgrymiadau a chyngor defnyddiol i'ch plentyn.

潘密拉,我的枪?

Mae mynd i'r brifysgol yn benderfyniad mawr ac yn gallu bod yn brofiad sy'n newid eich bywyd. Gyda chymaint o opsiynau 相信“卡盖尔 efallai eich bod yn cwestiynu ai addysg uwch yw'r dewis iawn. Dyma bum rheswm pam y gallai mynd i'r Brifysgol fod yr opsiwn cywir i'ch plentyn.

1. 哦,我的天啊

Mae cystadleuaeth yn y farchnad swyddi yn ffyrnig ac mae gradd yn ffordd i'ch plentyn gael y dechrau gorau posib i'w gyrfa. Nid yn unig mae drysau'n agor wrth iddynt raddio, maent yn fwy tebygol o wneud cynnydd cyflymach yn eu gyrfa na'r rhai sydd heb radd. Mae hefyd cyfleoedd i ymgymryd â lleoliadau gwaith ac interniaethau. Yn Abertawe rydym yn falch i ddweud ein bod yn y 10 uchaf yn y DU am ragolygon graddedigion (DLHE 2018).

2. cyn度性欧盟

Mae gradd o Brifysgol Abertawe yn rhoi i'ch plentyn fantais wrth gystadlu am swyddi. Ar gyfartaledd, mae graddedigion yn ennill £12,000 y flwyddyn yn fwy na phobl heb radd.

3. 日期是

美一 cynlluniau gradd ryngddisgyblaethol yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau fel cyfathrebu, trefnu, rheoli amser, gwaith tîm, arweinyddiaeth, cyflwyniad a datrys problemau ochr yn ochr â'u hastudiaethau.

4. 出去吧

Mae mynd i brifysgol a byw oddi cartref yn amser i'ch plentyn ennill eu hannibyniaeth a datblygu hunanhyder. Nid dim ond y ddealltwriaeth ddwys am eu pwnc y byddant yn ei fwynhau ond pob agwedd ar fywyd myfyrwyr hefyd. Mae ymuno â chlybiau a chymdeithasau a bod yn rhan o Undeb y Myfyrwyr yn cyfoethogi'r profiad.

5. 真的吗

Gall fyw mewn neuadd breswyl neu rannu tŷ fod yn brofiad newydd i nifer o fyfyrwyr a bydd eich plentyn yn gweld ei fod yn ffordd wych o sefydlu cyfeillgarwch a fydd yn para oes. Mae Abertawe yn falch o'i champysau amlddiwylliannol a bydd eich plentyn yn rhan o gymuned o fyfyrwyr sy'n dod o bob cwr o'r byd.

Ble i fyw ym Mhrifysgol Abertawe

 

Taith Rhieni i Brifysgol Abertawe

Bywyd Myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe

Beth yw'r gost o fynychu prifysgol?

Rydym yn gwybod fod cost prifysgol yn un o'r pryderon mwyaf. 没错 60继续

  • beth yw'r gost o astudio ym Mhrifysgol Abertawe
  • sut a phryd y bydd graddedigion yn talu'r benthyciadau yn ôl
  • fenthyciadau cynhaliaeth, sy'n helpu gyda chostau byw yn y brifysgol.

Mae'r swm y mae eich plentyn yn gymwys i fenthyg yn ddibynnol ar ffactorau gan gynnwys ble y byddant yn astudio ac incwm eich aelwyd. 是我的朋友, nid ydych yn talu ffioedd o flaen llaw ac mae myfyrwyr yn gallu gwneud cais am fenthyciad ffioedd dysgu gwerth holl gostau'r ffioedd neu ran o'r ffioedd.

Ym Mhrifysgol Abertawe, mae gennym hefyd nifer o  ysgoloriaethau a bwrsariaethau 相信“卡盖尔.

Gwybodaeth Allweddol

Nid dyma ddiwedd y gefnogaeth...

卡德米Cyflogadwyedd Abertawe

Yn ystod eu hastudiaethau ac ar ôl graddio, mae gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe fynediad at 卡德米Cyflogadwyedd ymroddedig. Yn ystod eu hamser yn Abertawe byddant yn cael y cyfle i ymgysylltu â diwydiant, manteisio ar gyfleoedd lleoliad gwaith a phrofiad gwaith fel eu bod wedi'u cyfarparu'n llawn ar gyfer y byd gwaith ar ôl iddynt raddio.

Mae'r Academi yn darparu ystod eang o gefnogaeth gan gynnwys:

  • Lleoliadau gwaith
  • Ffeiriau gyrfaoedd
  • 他是谁.

Mae gennym nifer o ymgynghorwyr gyrfaoedd 相信“卡盖尔 yn ystod a'r tu allan i amser tymor, felly gallwch fod yn sicr y byddant yn derbyn yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

我可不要

美一 tîm Menter arobryn ar law bob amser i annog entrepreneuriaid wrth ddatblygu eu sgiliau a'u helpu i ennill profiad gwerthfawr trwy raglen gymorth unigryw. Cymerwch乐队 straeon myfyrwyr a'r busnesau maen nhw wedi'u sefydlu wrth astudio yn Abertawe.

密西拉夫

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, mae mynychu Diwrnod Agored gyda'ch plentyn yn ffordd wych o gael atebion i'ch holl gwestiynau ac i weld sut brofiad yw bod yn fyfyriwr yn Abertawe. 没错 tudalennau 慢着, i gael gwybodaeth bellach ac i gadw lle.

Gallwch hefyd gysylltu â'n tîm derbyn ar E-bost 新ffoniwch 01792 295111

Edrychwn ymlaen at groesawu chi i Abertawe!